จดโดเมนเนม | ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th .ac.th .or.th. go.th .in.th .mi.th 7 Articles

Transfer Domain .TH

การย้ายโดเมน .TH
ให้ทำเอกสาร (ใช้หัวจดหมายหน่วยงาน)
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนเนม

เรียน ผู้จัดการบริษัท  THNIC จำกัดเนื่องด้วย โดเมนเนม yourdomain.co.th ต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ Hosting จึงแจ้งขอเปลี่ยนแปลง login ในการบริหารจัดการโดเมนเนม เป็น login : domain@metrabyte.co.th

เซ็นรับรองโดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตรา

* ถ้าโดเมนเป็น .in.th ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้จดโดเมน ครับ

Related Articles