คู่มือการใช้ SSL Certificate

วิธีติดตั้ง SSL Certificate บน Nginx Web Server

 1. ไปที่ WHMCS  กด Generate CSR  ทำการ Validate จากนั้น จะได้ ใบ Certificate
 2. หลังจากได้ ใบ Certificate แล้ว กด Get Private key
 3. Download Certificate
 4. เปิดไฟล์ /etc/nginx/sites-available/your.domain.com บน Server
 5. ใช้คำสั่ง $ vi /etc/nginx/sites-available/your.domain.com เพื่อเปิดไฟล์ แล้วแก้ไขตามนี้

  server {
  listen 443;
  ssl on;
  ssl_certificate /etc/ssl/ssl_certificate.crt;
  ssl_certificate_key /etc/ssl/private.key;
  server_name your.domain.com;
  access_log /var/log/nginx/nginx.vhost.access.log;
  error_log /var/log/nginx/nginx.vhost.error.log;
  location / {
  root /home/www/public_html/your.domain.com/public/;
  index index.html;
  }
  }
 6. เสร็จแล้วทำการ Save ไฟล์ virtual host (ถ้าใช้ vi editor พิมพ์ :wq)
 7. Restart Nginx. โดยพิมพ์คำสั่ง $ /etc/init.d/nginx restart
 8. ทำการทดสอบโดยเข้าไปที่ https://yourdomain.com
 9. ตรวจสอบการติตตั้ง SSL Certificate https://www.gogetssl.com/check-ssl-installation/
Related Articles