Hosting | Plesk 17.5 Control Panel | การเข้าใช้งาน

ตรวจสอบพื้นที่การใช้งาน ต่างๆ ทำอย่างไร

Step 1

เข้า Login Parallels Plesk ไปที่เมนูบน Statistics

stats

Step 2

ตรวจสอบ Traffic ที่ถูกเรียกใช้ จากส่วนต่างๆ

stats

Step 3

stats

Related Articles