คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง mv หรือ Move ใช้อย่างไร

คำสั่ง mv หรือ Move เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ ย้ายโฟลเดอร์ไปยังที่ต้องการ

ตัวอย่างการใช้งาน 

ย้ายตำแหน่ง file ที่ต้องการ

คำสั่ง mv <ชื่อไฟล์> <ชื่อโฟลเดอร์>

ย้ายตำแหน่ง โฟลเดอร์

คำสั่ง mv <ชื่อโฟลเดอร์ >  <ขื่อโฟลเดอร์ใหม่>

 

Related Articles