คำสั่งพื้นฐาน Linux

คำสั่ง cd หรือ Change Directory ใช้อย่างไร

คำสั่ง cd หรือ Change Directory เป็นคำสั่งสำหรับเปลี่ยนไปทำงานโฟลเดอร์ที่ต้องการ

ตัวอย่าง

คำสั่ง cd <ชื่อ directory ที่ต้องการเปลี่ยนไปทำงาน>

Related Articles