คู่มือการใช้งาน Hostingdynamo Cloud

Flexibility of hostingdynamo cloud PaaS User Interface for Developers

ขั้นตอนการใช้งาน Interface มีดังนี้ครับ

1.ไปที่ NEW ENVIRONMENT เพื่อสร้าง Environment ใหม่ครับ

2.ตั้งค่าตามที่ต้องการครับ เสร็จแล้วกด Create ครับ

 

3.คลิกที่ Change Environment Topology เพื่อเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ครับ

4.ตั้งค่าตามที่ต้องการ เสร็จแล้วกด Apply ครับ

5.สามารถเพิ่ม Public IPv4 ได้ครับ เสร็จแล้วกด Apply

6.ไปที่ Settings เพื่อตั้งค่าระบบต่าง ๆ ครับ

 

7.เข้าไปที่ SSH Access สามารถตั้งค่า Web SSH ได้ครับ

8.ไปที่ Auto Horizontal Saclling แล้วกด Add เพื่อเพิ่มหรือแก้ไข Node ครับ

Related Articles