จดโดเมนเนม | ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th .ac.th .or.th. go.th .in.th .mi.th 7 Articles

domain dot or.th

.or.th : สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน

เช่น สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชนอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม หรือ โครงการเพื่อสังคม เป็นต้น

เอกสาร : หนังสือจัดตั้งองค์กรที่รับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรข้างต้น จะต้องแสดงหนังสือ 2 ฉบับ ได้แก่
1. หนังสือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร ดังนี้
– รายนามคณะกรรมการ
– วัตถุประสงค์
– ที่อยู่
– สำหรับโครงการ ให้ระบุวันสิ้นสุดของโครงการ
2. หนังสือรับรองจากองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐ รับรองว่า มีหน่วยงานดังกล่าวอยู่จริง
Related Articles