จดโดเมนเนม | ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th .ac.th .or.th. go.th .in.th .mi.th 7 Articles

domain dot in.th

in.th : สำหรับองค์กร หรือ บุคคล (รายละเอียด เพิ่มกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

นโยบายเพิ่มเติม :

– สามารถจดทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวน
– ชื่อโดเมนสามารถตั้งได้โดยอิสระ ภายใต้ “หลักการตั้งชื่อโดเมน” (เฉพาะข้อ 1-2,4-5)
– เครื่องหมายการค้าต่างประเทศสามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .in.thเพื่อปกป้องสิทธิ์ โดยชื่อโดเมนจะต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกตัวอักษร แต่จะไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมรายปี เช่นเดียวกับชื่อโดเมนที่มีการใช้งานปกติ

เอกสาร : สามารถพิจารณาได้ 2 กรณี

กรณีที่ 1. สำหรับองค์กร

– เอกสารแสดงการจัดตั้งองค์กร หรือ
– หนังสือรับรองการขอจดทะเบียน โดยระบุชื่อโดเมนและผู้ถือครอง

กรณีที่ 2. สำหรับบุคคลทั่วไป

– บัตรประชาชน, บัตรประจำตัวข้าราชการ
– ใบขับขี่
– หนังสือเดินทางที่ออกโดยราชอาณาจักรไทย
– ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (work permit)

กรณี ผู้ถือครองอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องขอจดทะเบียนชื่อโดเมนในนามของผู้ปกครองและสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือ ครองได้เมื่อมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์แล้ว

 ตัวอย่างเอกสาร PDF (สำหรับบุคคลทั่วไป)
Related Articles