จดโดเมนเนม | ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th .ac.th .or.th. go.th .in.th .mi.th 7 Articles

domain dot ac.th

.ac.th : สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า

เอกสาร : หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งได้ สามารถออกหนังสือรับรองซึ่งระบุใจความดังนี้

– หน่วยงานที่สังกัด
– ที่ตั้งของสถานศึกษา
– คำรับรองการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน
– ลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการ หรือผู้มีอำนาจลงนามของสถานศึกษานั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญ
หมายเหตุ กรณีที่เป็นสถานศึกษาประเภทกวดวิชา จะต้องแสดงใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเท่านั้น

ตัวอย่าง หนังสือรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมน [Thai] [English]

ตัวอย่าง หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา [Thai] [English]

Related Articles