คู่มือการใช้งาน Plesk Panel for VPS

การแก้ไขปัญหา Cross-Origin Resource Sharing (CORS) จาก Plesk Panel

  1. Login เข้า Plesk Panel
  2. ไปที่ Apache & nginx Settings

3. กรณีเลือก NgjnX เป็น Proxy Mode  ไปที่ Additional nginx directives

4. กรณีใช้กับไฟล์เว็บทั่วไป พิมพ์

add_header Access-Control-Allow-Origin *;

5. กรณีใช้กับไฟล์ font ที่อยู่ใน folder พิมพ์

location ~* \.(eot|ttf|woff|woff2)$ {
	add_header Access-Control-Allow-Origin *;
}
Related Articles