คู่มือการใช้งาน Cloud Windows Hosting

Domain Pointers

Domain Pointers หมายถึง การทำให้ โดเมนอื่นๆ หรือโดเมนที่จดไว้ชื่อคล้ายกันหลายชื่อ  สามารถ เพิ่มเข้ามาเป็น หน้าเว็บเดียวกันได้ เห็นข้อมูลเดียวกันกับโดเมนแรก หรือโดเมนใดโดเมนหนึ่งได้ โดยสามารถตั้งค่าได้ใน directadmin control panel และต้อง ขี้ nameserver ของโดเมนนั้นมาที่เดียวกัน

1. Login เข้า Control panel Directadmin

2. กดเมนู Domain Pointers

3. Add New Domain Pointer

Source Domain : ใส่ชื่อโดเมนใหม่หรือโดเมนที่ต้องการทำ

checkboxCreate as an Alias กดปุ่ม Add

หมายหตุ

1. โดเมนที่จะนำมาใช้งาน ต้องจดทะเบียนมาจริง

2. nameserver ต้อง set เป็นตัวเดียวกันกับโดเมนหลัก

Related Articles