คู่มือการใช้งาน Cloud Windows Hosting

Create Database ทำอย่างไร

การสร้าง Database Mysql และ MSSQL พร้อม User + Password Database

โดย ให้ท่าน Login เข้า Control panel plesk >> เลือกที่ หัวข้อ Database ตามรูป

กด Add New Database

ใส่ชื่อ Database
เลือกชนิดที่ต้องการสร้าง(Mysql + MS SQL) ตัวอย่างเราเลือกเป็น Mysql

เมื่อสร้าง Database เสร็จระบบให้สร้าง User และ Password Database ครับ

กด Add New Database User

ใส่ User และ Password ของ Database ที่ต้องการใช้ ครับ
แล้ว กด OK

ในกรณี ที่ท่านต้องใช้ MSSQL  ให้สร้างชื่อ Database ที่ต้องการ แล้วเลือก Type เป็น Microsoft SQL Server

แล้วกด OK

จากนั้น ระบบจะให้สร้าง User และ Password ของ Database ครับ
แล้ว กด OK

หลังจากที่เราได้สร้าง Database แล้ว ระบบจะ listsให้ดูว่ามี Database จำนวนเท่าใด และ มีชนิด อะไรบ้าง

Related Articles