คู่มือการใช้งาน Cloud Email

ตั้ง Webmail Shared Calendar ทำอย่างไร

การตั้งค่า Shared Calendar ใน Webmail  (คู่มือการใช้งาน Cloud Email Hosting | Cloud Email Hosting)

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถ Shared Calendar เพื่อให้ Email Account อื่น ๆ ภายในได้เห็น ซึ่งสามารถทำง่าย ๆ ผ่าน Webmail ได้ดังนี้
1. Login เข้า Webmail
2. ไปทีเมนู Options -> Shared และเลือกที่ Shared Resources

Cloud Email - Add Calendar Webmail

3. กดปุ่ม New Share ป้อนรายละเอียด ดังนี้

 • 3.1 Resource เลือกเป็น Calendar
 • 3.2 Add New User เลือกประเภทการ Shared ให้ User เช่น
  1) Mailbox/User เป็นการ Shared Calendar ให้ Email Account ที่ระบุ
  2) Anonymous เป็นการ Shared Calendar ให้บุคคลภายนอก
  3) Everyone เป็นการ Shared Calendar ให้ user ทุกคนภายใต้
 • 3.3 Access Level เลือกประเภทการเข้าถึงข้อมูล เช่น Read Only อ่าน Calendar ได้อย่างเดียว หรือ Full Access คือ สามารถแก้ไข Calendar ได้
 • 3.4 Grant Acess ดำเนินการ การ Set ค่า Shared Calendar

Cloud Email - Add Calendar Webmail

3. ตรวจสอบการ Shared Calendar โดย Login Webmail อีก User เพื่อทดสอบ โดย ไปที่ Options -> Connect To Share เพื่อ Connect กับ User ที่ Shared Calendar

 • 3.1 เลือก Mail User ของผู้ที่ Shared Calendar
 • 3.2 เลือก Resource เป็น Calendar
 • 3.3 กดปุ่ม Connect

Cloud Email - Add Calendar Webmail

4. ดูข้อมูล Shared Calendar โดยไปที่ Calendar เลือก User ที่แชร์ จะแสดงข้อมูล Calendar ของ User

Cloud Email - Add Calendar Webmail

Related Articles