คู่มือการใช้งาน Cloud Email

เปลี่ยน password ในการเข้าใช้งาน Webmail ทำอย่างไร (คู่มือการใช้งาน Cloud Email Hosting | Cloud Email Hosting)

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Email Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้ใช้งานสามารถ เปลี่ยน password ในการเข้าใช้งาน Webmail หรือ Outlook เพื่อเข้าใช้งานในการรับส่ง Email ได้เอง โดยมีวิธการเปลี่ยน password ในการใช้งาน EMail ดังนี้

1. Login เข้า CloudMail Webmail
2. ไปทีเมนู Options -> Login

Cloud Email - Change Password Webmail for Email Hosting

3. จากนั้นกำหนดรายละเอียด password Email ใหม่ ดังนี้

  • 3.1 ป้อน password Email ปัจจุบันที่ใช้งาน ในช่อง Current Password
  • 3.2 ป้อน password Email ใหม่ ในช่อง New Password และยืนยัน password ใหม่ ในช่อง Confirm New Password

Cloud Email - Change Password Webmail for Email Hosting

หมายเหตุ การตั้งค่า password ความยากง่าย ควรอยู่ในระดับ Medium ขึ้นไป มีทั้งตัวเลขและตัวอักษร มากกว่า 8 ตัวอักษรขึ้นไป

Related Articles