คู่มือการใช้งาน Cloud Email

ตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (Iphone/Ipad) แบบ IMAP ทำอย่างไร

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่านมือถือในระบบ IOS ได้ ในลักษณะ เช่นเดียวกับการตรวจสอบ mail ผ่านมือถือ Iphone หรือ IPAD ในรูปแบบ IMAP ซึ่งจะเป็น Sync ข้อมูลระหว่างมือถือ กับ Mail Server ข้อมูลทั้ง 2 ฝั่งจะเหมือนกัน ช่วยประหยัดพื้นที่บนมือถือ เพราะไม่ได้เป็นการดึง Mail ไปไว้ที่มือถือ โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้

1. เข้าในส่วนของ Menu -> Setting
2. เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail ,Contact,Calendars

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Iphone/Pad แบบ IMAP

3. เลือกเมนู Add Account

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Iphone/iPad แบบ IMAP

4. เลือก Other และ กด Add Mail Account

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Iphone/iPad แบบ IMAP

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Iphone/iPad แบบ IMAP

5. กรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

 • Name   ชื่อผู้ใช้งาน
 • Email ชื่อ Email ผู้ใช้งาน เช่น testmail@yourdomain.com
 • Password   รหัสผ่าน Email Account

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Iphone/iPad แบบ IMAP

จากนั้นกดปุ่ม Next
6. เลือก IMAP

ตั้งค่า EMail บน มือถือ Iphone/iPad แบบ IMAP

7. กรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
7.1 Incoming Mail Server

 • Hostname กำหนดค่า Server จดหมายขาเข้า เช่น mail.yourdomain.com
 • Username ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น testmail@yourdomain.com
 • Password  รหัสผ่าน Email Account

ตั้งค่า EMail บน มือถือ Iphone Incoming Mail Server

7.2 Outgoing Mail Server

 • Host Name กำหนดค่า Server จดหมายขาออก เช่น mail.yourdomain.com
 • User Name ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น testmail@yourdomain.com
 • Password  รหัสผ่าน Email Account

ตั้งค่า EMail บน มือถือ Iphone Incoming Mail Server

7.3 ขึ้น ข้อความ Cannot Connect Using SSL   ให้ตอบ NO

8. หลังจากนั้น กดปุ่ม Save

9. หลังจากนั้น เข้าไปตรวจสอบข้อมูล การตั้งค่า Incoming Mail Server ดังนี้
9.1 เลือกที่ Accounts Email ที่ต้องการ

ตั้งค่า EMail บน มือถือ Iphone Incoming Mail Server

9.2 เลือก Advance

9.3 กรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

 • Use SSL  เลือกเป็น OFF
 • Authentication เลือกเป็น Password
 • Server Port เป็น 110
 • Delete from Server   เลือก Never ในกรณีไม่ต้องการลบ Email จาก Server  เพื่อสำรองไว้

10. ตรวจสอบการตั้งค่า  Outgoing Server ดังนี้
10.1 เลือก Outgoing Mail Server

ตั้งค่า EMail บน มือถือ Iphone Outgoing Mail Server

10.2 เลือก Primary Server

ตั้งค่า EMail บน มือถือ Iphone Outgoing Mail Server

10.3 ตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่า ดังนี้

 • Host Name กำหนดค่า Server จดหมายขาออก เช่น mail.yourdomain.com
 • User Name ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น testmail@yourdomain.com
 • Password  รหัสผ่าน Email Account
 • Use SSL  เลือกเป็น OFF
 • Authentication เลือกเป็น Password
 • Server Port เป็น 25

Related Articles