1. Home
 2. python

Tag: python

  Break, Continue statement l Python

  Break, Continue statement l Python

  การใช้ break และ continue จะใช้เมื่อต้องการที่จะเพิ่มข้อยกเว้นจากเงื่อนไขการทำงานของลูป เพราะในบางกรณีเราอาจต้องการที่จะข้ามการทำงานบางรอบของลูป หรือต้องการที่จะยุติการทำงานของลูปก่อนจะครบตามเงื่อนไขเดิมที่กำหนดไว้ด้วยข้อยกเว้นบางอย่าง

  Read More
  Loop l Python

  Loop l Python

  คำสั่ง for loop เป็นคำสั่งวนซ้ำที่ใช้ควบคุมการทำงานซ้ำๆ ในจำนวนรอบที่แน่นอน ภาษา Python นั้นคำสั่ง for loop จะแตกต่างจากภาษาอื่นๆ อย่างภาษา C มันมักจะใช้สำหรับการวนอ่านค่าภายในออบเจ็ค

  Read More
  While Loop l Python

  While Loop l Python

  คำสั่ง while loop นั้นใช้ควบคุมโปรแกรมให้ทำงานบางอย่างซ้ำๆ ในขณะที่เงื่อนไขของลูปนั้นยังคงเป็นจริงอยู่ นี่เป็นรูปแบบของการใช้งานคำสั่ง while loop ในภาษา Python

  Read More
  Python Dictionary l Python

  Python Dictionary l Python

  Dictionary คือประเภทข้อมูลที่เก็บข้อมูลในรูปแบบคู่ของ Key และ Value โดยที่ Key ใช้สำหรับเป็น Index ในการเข้าถึงข้อมูลและ Value เป็นค่าข้อมูลที่สอดคล้องกับ Key ของมัน การเข้าถึงข้อมูลใน Dictionary นั้นรวดเร็วเพราะว่าข้อมูลได้ถูกทำ Index ไว้อัตโนมัติโดยใช้ Key

  Read More
  PythonSet l Python

  PythonSet l Python

  เซต(Set) เป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง โดยจะมีการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มของข้อมูล ซึ่งภายในกลุ่มนี้จะไม่มีลำดับของข้อมูล เนื่องจากเป็นกลุ่มข้อมูลที่ไม่มีลำดับของข้อมูลสำหรับอ้างอิง ดังนั้นข้อมูลแต่ละตัวจึงจำเป็นต้องไม่ซ้ำกันและข้อมูลแต่ละตัวภายในเซตนั้นจะทำการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ตัวเซตของกลุ่มข้อมูลนั้นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยการเพิ่มข้อมูลหรือลบข้อมูลออก

  Read More
  Pyuthon Tuples l Python

  Pyuthon Tuples l Python

  Tuple เป็นประเภทข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Immutable) หลังจากที่ประกาศตัวแปรและกำหนดค่าให้กับ Tuple แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในภายหลัง ในขณะที่ List สามารถทำได้ครับ

  Read More
  Python List l Python

  Python List l Python

  ist (ลิสต์) คือโครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่งในภาษา Python ที่ใช้เก็บข้อมูลแบบลำดับ (Sequence) โดยมี Index เป็นตัวระบุตำแหน่งในการเข้าถึงข้อมูล สามารถใช้ List เพื่อเก็บข้อมูลจำนวนมากและหลากหลายประเภทในเวลาเดียวกัน

  Read More
  IF ELSE Statement l Python

  IF ELSE Statement l Python

  คำสั่ง if เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของโปรแกรมที่เป็นพื้นฐานและง่ายที่สุด เราใช้คำสั่ง if เพื่อสร้างเงื่อนไขให้โปรแกรมทำงานตามที่เราต้องการเมื่อเงื่อนไขนั้นตรงกับที่เรากำหนด คำสั่ง else โดยโปรแกรมจะทำงานในคำสั่ง else ถ้าหากเงื่อนไขในคำสั่ง if นั้นไม่เป็นจริง

  Read More
  Comparison Operators and Logical Opreators l Python

  Comparison Operators and Logical Opreators l Python

  คลิปวิดีโอด้านบนจะเป็นการแนะนำ Comparison Operators และ Logical Operators ใน Python ครับ นอกจากนี้ยังได้รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Operators มาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานด้วยครับ  Operators คืออะไร? ตัวดำเนินการ (Operators) คือ กลุ่มของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน แต่แตกต่างกันตรงไวยากรณ์หรือความหมายในการใช้งาน ในภาษา Python นั้นสนับสนุนตัวดำเนินการประเภทต่างๆ สำหรับการเขียนโปรแกรม Comparison Operators คืออะไร? ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison operators) คือ ตัวดำเนินการที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าหรือค่าในตัวแปร ซึ่งผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบนั้นจะเป็น True หากเงื่อนไขเป็นจริง และเป็น…

  Read More
  String and Comments l Python

  String and Comments l Python

  Python Strings ข้อมูลชนิดสตริงหรือสายอักขระในภาษาไพธอน สามารถกำหนดด้วยเครื่องหมาย single quotation ( ‘ ‘ ) หรือ double quotation ( ” ” ) ก็ได้ จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน เช่น ‘Hello World.’ หรือ “Hello World.” การกำหนดค่าข้อมูลประเภท string  ข้อความจะต้องอยู่ภายใน ” ” หรือ ‘ ‘

  Read More