domain dot ac.th

.ac.th : สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า

เอกสาร : หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งได้ สามารถออกหนังสือรับรองซึ่งระบุใจความดังนี้

- หน่วยงานที่สังกัด
- ที่ตั้งของสถานศึกษา
- คำรับรองการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน
- ลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการ หรือผู้มีอำนาจลงนามของสถานศึกษานั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญ
หมายเหตุ กรณีที่เป็นสถานศึกษาประเภทกวดวิชา จะต้องแสดงใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเท่านั้น
ตัวอย่าง หนังสือรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมน [Thai] [English]
ตัวอย่าง หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา [Thai] [English]

คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่?

 พิมพ์บทความนี้

อ่าน

Powered by WHMCompleteSolution