domain dot in.th

.in.th : สำหรับองค์กร หรือ บุคคล (รายละเอียด เพิ่มกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

นโยบายเพิ่มเติม :

- สามารถจดทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวน
- ชื่อโดเมนสามารถตั้งได้โดยอิสระ ภายใต้ "หลักการตั้งชื่อโดเมน" (เฉพาะข้อ 1-2,4-5)
- เครื่องหมายการค้าต่างประเทศสามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .in.thเพื่อปกป้องสิทธิ์ โดยชื่อโดเมนจะต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกตัวอักษร แต่จะไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมรายปี เช่นเดียวกับชื่อโดเมนที่มีการใช้งานปกติ

เอกสาร : สามารถพิจารณาได้ 2 กรณี

กรณีที่ 1. สำหรับองค์กร

- เอกสารแสดงการจัดตั้งองค์กร หรือ
- หนังสือรับรองการขอจดทะเบียน โดยระบุชื่อโดเมนและผู้ถือครอง

กรณีที่ 2. สำหรับบุคคลทั่วไป

- บัตรประชาชน, บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ใบขับขี่
- หนังสือเดินทางที่ออกโดยราชอาณาจักรไทย
- ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (work permit)

กรณี ผู้ถือครองอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องขอจดทะเบียนชื่อโดเมนในนามของผู้ปกครองและสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือ ครองได้เมื่อมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์แล้ว

 ตัวอย่างเอกสาร PDF (สำหรับบุคคลทั่วไป)

คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่?

 พิมพ์บทความนี้

อ่าน

Powered by WHMCompleteSolution